Samstag, 5. August 2017

U pere

gira u munno, e fa u giurice, cuntru e pizzuti e u canto, che tenenano, subba u loro funno e truvanu, cun u cuntrario du comune funno e na pizza, cun u ussu suo, u pizzuto cun e catenacci, de pizzuti assisini sue e u giurice tuo, per u comune pere, cume u pere suo ..

Keine Kommentare: